Algemene voorwaarden Aquarium Succes

Artikel 1 Definities 

Aquarium Succes is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het (online) aanbieden van digitale en fysieke educatieve aquaria Producten alsmede het verschaffen van informatie over aquaria door middel van een kennisplatform.  

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruikt maakt van de Diensten van Aquarium Succes en Aquarium Succes de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 5. 

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de meerzijdige rechtshandeling tussen Aquarium Succes en Consument, waarbij Aquarium Succes zich jegens Consument verbindt Diensten te verrichten of Producten te leveren en Consument zich verbindt een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Aquarium Succes en de aanvaarding daarvan door Consument, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.3 van onderhavige Overeenkomst.  

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst op afstand’ verstaan: de Overeenkomst die tussen Aquarium Succes en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Aquarium Succes en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Aquarium Succes en/of door haar ingeschakelde derden aan Consument geleverde Producten en diensten, onder andere inhoudende educatieve digitale en fysieke aquaria Producten en via het (online) kennisplatform worden trainingen, boeken, E-book, blogartikelen, kennisbank artikelen en YouTube video’s aangeboden, alsmede alle andere Aquarium Succes ten behoeve van Consument verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Consument worden verricht. 

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Aquarium Succes aangeboden Producten, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen fysieke dan wel digitale educatieve aquaria Producten die op de Website worden aangeboden. 

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.aquariumsucces.nl.  
 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Aquarium Succes en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Aquarium Succes overeengekomen. 

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Consument.
 

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

De Consument kan contact opnemen met Aquarium Succes via de Website (www.aquariumsucces.nl) of e-mail (info@aquariumsucces.nl) voor een van de aangeboden Diensten. Aquarium Succes kan met Consument overleggen omtrent zijn verwachtingen. 

Consument kan bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling. 

Na het succesvol en volledig afronden van de (online) betaalprocedure, ontvangt de Consument zijn/haar inloggegevens waarmee hij/zij toegang heeft tot de Diensten. Inloggegevens worden dus enkel verschaft bij het, tegen betaling, aanschaffen van Producten en/of Diensten. 

Als Aquarium Succes een bevestiging naar Consument stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  Aquarium Succes kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Het is voor de Consument niet toegestaan het account te delen met meerdere personen of te enigerlei wijze te verspreiden. Indien de Consument deze verplichting schendt, is het Aquarium Succes toegestaan de betreffende Consument te bannen van de Website en/of gebruik te maken van de aangeboden Diensten waaronder het aanmaken van een account. 

Het is de Consument uitdrukkelijk niet toegestaan een andere identiteit aan te nemen, of zich voor te doen als iemand anders bij het registreren, het aanmaken van een account, en het bestellen van Producten. 

De Consument is verantwoordelijk voor al het gebruik dat met zijn inloggegevens wordt gemaakt.

Indien de Consument weet of reden heeft te vermoeden dat zijn/haar inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan moet de Consument Aquarium Succes daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens. 

Aquarium Succes behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van de Consument de veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

Aquarium Succes zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  

Aquarium Succes heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Bij het inschakelen van derden zal Aquarium Succes de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Consument redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Consument overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Consument, en zullen door Aquarium Succes worden doorbelast aan Consument.   

Aquarium Succes maakt gebruik van Mollie als betaaldienstverlener. Gegevens kunnen binnen dat kader tussen Mollie en Aquarium Succes worden gedeeld. 

De Overeenkomst kan alleen door Aquarium Succes worden uitgevoerd indien Consument volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Aquarium Succes bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aquarium Succes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Aquarium Succes worden verstrekt.          

De Consument draagt er zorg voor dat Aquarium Succes zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Consument zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Aquarium Succes hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Aquarium Succes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Aquarium Succes en Consument tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Aquarium Succes op en is voor de Consument geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Aquarium Succes en Consument zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

Aquarium Succes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Aquarium Succes goede grond heeft te vrezen dat de Consument in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Aquarium Succes de Consument bij een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Consument een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

Voorts is Aquarium Succes bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in Artikel 6.1 van onderhavige Overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de Consument zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Consument in verzuim is, dan is Aquarium Succes gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Consument, waarbij de Consument, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

Daar de Consument direct na het plaatsen van een bestelling van digitale educatieve aquaria Producten toegang heeft tot- en beschikt over de bestelde Producten, is het annuleren van de Overeenkomst direct na het plaatsen van deze bestelling niet mogelijk.  

Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling van fysieke educatieve aquaria Producten is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden. 

Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het fysieke Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Consument als leidend geldt. 

Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Aquarium Succes. 

Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

Alle genoemde bedragen van de Producten en/of Diensten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Aquarium Succes zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Consument melden. 

Aquarium Succes heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

De Consument is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 

Indien de Consument via factuur betaalt dan dient het volledige factuurbedrag uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) weken na factuurdatum te zijn voldaan.   

Het is enkel voor de Consument mogelijk om in termijnen te betalen indien Aquarium Succes deze mogelijkheid aanbiedt op de betaalpagina. Hier staat eveneens de termijn vermeld waarbinnen de Consument moet hebben betaald.  

Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Aquarium Succes 4,95 EURO verzendkosten. Indien de bestelling meer dan 50 EURO bedraagt zal Aquarium Succes geen verzendkosten in rekening brengen. 

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Aquarium Succes mede te delen. 

Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Consument is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

Indien Aquarium Succes besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Consument, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 8.11 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 9 Verzending en bezorging

Indien de Consument een bestelling heeft geplaatst voor digitale educatieve aquaria Producten en de (online) betaalprocedure succesvol en volledig heeft afgerond, dan ontvangt de Consument zijn/haar inloggegevens voor de Website. De Consument verkrijgt toegang tot de bestelde Producten via eigen inlog.

Indien de Consument gratis digitale Producten ontvangt, dan wordt de Consument ingevolge het invullen van de nodige gegevens hiervoor, doorgestuurd naar een bedankpagina. Op deze bedankpagina staat een downloadlink waarmee de Consument het Product gratis kan downloaden. 

Op het moment dat de bestelling van fysieke educatieve aquaria Producten door Aquarium Succes is ontvangen, stuurt Aquarium Succes de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Consument aan Aquarium Succes kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Aquarium Succes is, in beginsel, 2-3 (zegge: twee tot drie) werkdagen. 

Indien Aquarium Succes de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Consument daarvan zo snel mogelijk in kennis. Aquarium Succes is gerechtigd om in onderling overleg met Consument een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Consument hiermee akkoord gaat. 

De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Consument door Aquarium Succes of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending van fysieke educatieve aquaria Producten plaats vanuit Haren. 

Aquarium Succes bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Aquarium Succes kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.

Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Consument beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 

Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. De Consument heeft in een dergelijk geval jegens Aquarium Succes het recht om:

Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Aquarium Succes hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Consument redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Consument niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;    

De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

De rechten uit lid 9 onder iv en v van dit Artikel van deze Algemene voorwaarden ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Aquarium Succes niet gevergd kan worden, dan wel indien Aquarium Succes tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van het afgeleverde binnen een redelijke termijn na te komen. 

Indien de Consument vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 9 sub iii van dit Artikel van deze Algemene voorwaarden, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Aquarium Succes gerechtigd om aan Consument een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren. 

Artikel 10 Herroeping en retournering 

De Consument heeft na het sluiten van een Overeenkomst op afstand 14 (zegge: veertien) dagen om kosteloos en zonder opgaaf van reden de Overeenkomst op afstand te herroepen (hierna: “het herroepingsrecht). Het herroepingsrecht geldt voor beide digitale en fysieke educatieve aquaria Producten. 

Bij een Overeenkomst op afstand met betrekking tot het leveren van Diensten begint voornoemde termijn te lopen op de dag waarop de Overeenkomst op afstand wordt gesloten. 

Voor de Consument geldt dat het herroepingsrecht voor de Overeenkomst op afstand niet meer door de Consument kant worden uitgeoefend ingeval Aquarium Succes de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst op afstand verleent de Consument hiervoor toestemming aan Aquarium Succes en verklaart hij afstand te doen van het herroepingsrecht. 

Voorts geldt dat de Consument het herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van de Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is de Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.  

Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

Het Product heeft ontvangen;

Het laatste Product heeft ontvangen indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode. 

Indien de Consument binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Aquarium Succes het gehele door Consument betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten. 

Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering mogelijk indien de Consument kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Consument is veroorzaakt. Hierbij geldt voor de Consument een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. Van hetgeen neergelegd in de voorgaande zinsnede, namelijk het wettelijke bewijsvermoeden, kan enkel worden afgeweken indien de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. 

Consument is gedurende de herroepingstermijn, zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel, gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Indien de Consument besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Aquarium Succes dit dan ook na te laten. Consument zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Consument het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Consument besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Aquarium Succes dit dan ook na te laten. 

Consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.

De Consument kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Consument.

Aquarium Succes is verplicht om bij een Overeenkomst op afstand aan Consument een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien de Consument de bestelling wens te retourneren, kan de Consument het retourformulier invullen. Het is ook mogelijk voor de Consument om het retourformulier via email (info@aquariumsucces.nl) aan te vragen. Dit formulier dient Consument bij de retourzending te voegen.   Het staat de Consument ook vrij om op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Aquarium Succes om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Aquarium Succes onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 11 Retourvoorwaarden 

De Producten worden retour gezonden in de originele verpakking en originele conditie. De Consument dient ervoor te zorgen dat het retourlabel boven op het originele verzendlabel wordt geplakt. 

De Producten dienen retour te worden gezonden naar: Witveen 10 (9753 KL) Haren Gn.   

De Consument dient het verzendbewijs te bewaren. 

De Consument ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de retourzending is verwerkt. 

De volgende vereisten zijn nodig voor het retourneren: 

De Producten zijn ongebruikt;

De Product(en) bevat geen vlekken of geuren zoals, maar niet beperkt tot voedselvlekken, make-up, lichaamsgeuren en/of sigarettenrook bevatten;

De Producten mogen geen blijk tonen van pogingen om gebreken te herstellen;

De originele tickets en labels moeten bevestigd blijven aan het Product;

Het Product moet in de originele verpakking zitten; en

Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn of waarvoor geen verzendkosten zijn betaald, worden niet geaccepteerd en/of in ontvangst genomen door Aquarium Succes. 

Indien de Consument niet aan de retourvoorwaarden heeft voldaan, behoudt Aquarium Succes zich het recht om de retourzendingen terug te sturen naar de Consument en deze bezorgkosten voor rekening van de Consument te brengen. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

De Consument is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Consument onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

De aan Consument gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Aquarium Succes nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Consument geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Aquarium Succes enige vergoeding verschuldigd jegens Consument.

Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Aquarium Succes, verleent de Consument de bevoegdheid aan Aquarium Succes om, als een door Aquarium Succes ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Consument te aanvaarden.

Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

Ten aanzien van de verleende Diensten van Aquarium Succes geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Aquarium Succes niet kan garanderen dat de gewenste resultaten die met de hulp van Aquarium Succes door de Consument worden beoogd (daadwerkelijk) behaald worden. 

Aquarium Succes geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. Aquarium Succes is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud. 

Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 13. 

Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

Indien Aquarium Succes aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Consument is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Aquarium Succes met betrekking tot haar Diensten. 

De aansprakelijkheid van Aquarium Succes is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Aquarium Succes niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Consument betaalde bedrag. 

De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aquarium Succes.

Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 

Artikel 13 Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Aquarium Succes, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Aquarium Succes zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Aquarium Succes, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Aquarium Succes overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Aquarium Succes heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen geleverd door Aquarium Succes blijven in het eigendom van Aquarium Succes, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 

Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Aquarium Succes door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Aquarium Succes zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Consument nog aan Aquarium Succes verschuldigd is of zal zijn. Consument dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Aquarium Succes te vestigen.  

Artikel 15 Garantie 

Aquarium Succes staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Indien de door Aquarium Succes geleverde niet voldoet aan hetgeen neergelegd in lid 1 van dit Artikel, dan biedt Aquarium Succes een garantie. De garantie houdt in dat Aquarium Succes de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos zal herstellen dan wel vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Aquarium Succes te worden gemeld. 

De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 

De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 

De periode van garantie is één maand vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 

Indien Aquarium Succes herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Aquarium Succes.  

De Consument garandeert dat zij de Producten en/of Diensten niet zal gebruiken: 

Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Aquarium Succes of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of 

In strijd met een bepaling van de Overeenkomst. 

Aquarium Succes is niet aansprakelijk voor aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met en/of het gevolg zijn van een schending van de in lid 7 van dit Artikel genoemde garantie door de Consument.

Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Consument uit hoofde van de wet. 

Artikel 16 Reclame

Consument is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 

Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Aquarium Succes te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Aquarium Succes overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.  Hierbij geldt voor de Consument een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Aquarium Succes kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Aquarium Succes behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen op zelfgemaakte afbeeldingen van Aquarium Succes, op afbeeldingen waarvoor Aquarium Succes een licentie heeft en op eigen Producten. 

Consument garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Aquarium Succes van gegevens. Consument zal Aquarium Succes vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 19 Klachtenregeling

Indien Consument een klacht heeft dient Consument dit schriftelijk te zenden aan info@aquariumsucces.nl De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Aquarium Succes in behandeling genomen, waarna Consument zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Consument heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 20 Identiteit van Aquarium Succes

Aquarium Succes is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72942592 en draagt btw-identificatienummer NL002351467B39. Aquarium Succes is gevestigd Witveen 10 (9753 KL) te Haren. 

Aquarium Succes is per e-mail te bereiken via info@aquariumsucces.nl of middels de Website www.aquariumsucces.nl.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding tussen Aquarium Succes en haar Consument is Nederlands recht van toepassing.

Op de Overeenkomst tussen Aquarium Succes en de Consument is het recht van de woonplaats van de Consument van toepassing.

Alle geschillen die tussen Aquarium Succes en Consument mochten ontstaan worden beslecht door de wettelijk bevoegde rechter. 

Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Ben Jij Die Slakken Ook Zo Zat?..

In Dit GRATIS E-book Over Slakken Leer Jij:

Slakken Herkennen, Bestrijden En Definitief Te Voorkomen!

Video afspelen

Ben Jij Slakken Ook Zo Zat?..

In Dit GRATIS E-book Over Slakken Leer Jij:

Slakken Herkennen, Bestrijden En Definitief Te Voorkomen!

Video afspelen